Elise Einarsdotter

Elise Einarsdotter
Foto: Isabelle Minou
Instrument: 
Piano
Genre: 
Jazz, blues, latin

Ort:

Tel: 
08-88 61 62
Mobil: 
0705-88 61 65